SAINT-MAUR

 

Samuel GUYOT dit SAINT-MAUR (1906 - 1979)